Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

 • Openstaand
 • Houten

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Bureau Steffens & Partners zoekt in opdracht van de gemeente Houten naar een visionaire Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur met een dynamische en empathische leiderschapsstijl en een duidelijke visie op organisatieontwikkeling. Jouw flexibiliteit en inzicht in het veranderende politieke landschap maken jou een waardevolle aanwinst voor de organisatie. Je creëert een sfeer van rust en comfort, waar medewerkers gedijen en excelleren. Je krijgt de kans om een krachtig nieuw directieteam te vormen en een blijvende impact te maken.

De gemeente Houten

De gemeente Houten is in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. De kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ‘t Goy zijn onderdeel van de gemeente. In alle kernen speelt de vraag hoe tegemoet gekomen kan worden aan de lokale woningbehoefte. De gemeente heeft een flinke ambitie om het aantal woningen te laten groeien volgens het “Houtens DNA” waarin groen, fietsen ontmoetingen en de menselijke maat centraal staan. De kern Houten staat bekend om zijn unieke stedenbouwkundige structuur. Door de ligging, het groen in en om de kernen, de nabijheid van de stad Utrecht en de ligging aan de belangrijke snelwegen A27 en A12, is Houten een gewaardeerde woon- werkgemeente. Met zeven bedrijfsterreinen en het agrarisch buitengebied met onder meer fruitteelt, is Houten een bloeiende gemeente in termen van economie en werkgelegenheid. Houten heeft een prima voorzieningenniveau en heeft een goed winkelaanbod voor de inwoners. Voor fiets- en natuurliefhebbers is het in Houten zeer goed vertoeven vanwege het uitgebreide fietspadennetwerk en het vele groen.

Als middelgrote gemeente heeft Houten een organisatie die zich kenmerkt door een combinatie van denken en doen. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe naar kwalitatief hoogwaardige oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpt de gemeente Houten in het realiseren van ambities. Houten zoekt hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners, ook als dat digitaal moet. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams en het team Strategie & Programma’s met 4 Programmamanagers, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Bestuur en opgaven

Het bestuur van Houten is ambitieus en gericht op ontwikkeling.  Er zijn in deze jaren grote opgaven aan de orde, waarin de gemeente nadrukkelijk een rol moet en zal vervullen. Door de gemeentelijke organisatie en het bestuur wordt gewerkt aan verschillende inhoudelijke uitdagingen: voldoende woningen, energietransitie, verduurzaming, leefbaarheid en binnen het sociaal domein de vergrijzing. Er wordt meer ruimte gegeven aan initiatieven en participatie. Nieuwe wetten als de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zorgen ervoor dat in het fysieke domein behoorlijke veranderingen zijn. De gemeente is sinds 2022 nadrukkelijk aan het sturen op de ruimtelijke inrichting om een woningbouwopgave van 4750 woningen te realiseren tot 2040. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de gemeente wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Houten. De gemeentesecretaris heeft hier een leidende rol. Als de opgave er om vraagt werkt Houten samen in regioverband zoals in het regionale U10 overleg, een samenwerkingsverband van de Utrechtse metropool.  Andere samenwerkingspartners zijn, RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), RAZU (Regionaal Archief Zuid Utrecht) en RBL (Regionale Backoffice Lekstroom) voor de laatste twee geldt dat de gemeente Houten het werkgeverschap heeft.

Houten is een responsieve gemeente gericht op deelname en inbreng door inwoners. Aan alle opgaven wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de dienstverlening vooral dichtbij en vanuit het perspectief van de inwoner georganiseerd moet worden. En dat vandaag de dag een betrokken en effectieve samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Bestuurscultuur en College

Het college van B&W van Houten bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders (ITH, NH, VVD en SGP). De college- en raadsleden in Houten zijn makkelijk benaderbaar. Zij stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. De raad van Houten houdt van het debat en meningsverschillen mogen er zijn. De debatcultuur is duidelijk op de inhoud; pragmatisch waar het kan en formeel waar het moet.

Organisatie

Nieuw Directieteam

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur (GS/AD) en de Directeur Fysieke Leefomgeving vormen samen een tweehoofdige directie.  De GS/AD rapporteert en is eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en is eindverantwoordelijk voor het op orde hebben van de algehele bedrijfsvoering voor de gehele organisatie. Daarnaast is de GS/AD verantwoordelijk voor het Sociaal Domein en is het eerste aanspreekpunt voor het management van het team Samenleving en Regionale Backoffice Lekstroom.

Om de vele bedrijfsvoeringsvraagstukken aan te pakken en het programma “de basis van bedrijfsvoering op orde” goed uit te voeren, is tijdelijk een Directeur Bedrijfsvoering als benodigde versterking toegevoegd aan het directieteam voor een periode van 2 jaar. De directie werkt integraal samen aan opgaven en creëert voorwaarden voor samenwerking in de organisatie, inclusief programma’s/projecten, processen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de concernbrede strategie en koers van de organisatie.

Het management wordt gevormd door twaalf teammanagers en vier programmamanagers. De teammanagers vervullen een coachende, ondersteunende rol vanuit een hiërarchische positie naar adviseurs/medewerkers. De programmamanagers hebben een inhoudelijke rol op het gebied van Duurzaamheid, Implementatie Omgevingswet, Bouwen voor Houten en Sociale Koers. Zij maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s. Directie en College geven de teammanagers de vrijheid en het vertrouwen om naar eigen inzicht hun taken uit te voeren en middelen te beheren, binnen de gestelde kaders. De besluitvormingsprocessen lopen via de directie, zodat zij op de hoogte is van wat er richting College en Raad gaat.

Belangrijke waarden binnen de gemeente Houten zijn het geven van vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap laag in de organisatie), het streven naar verbetering en het leggen van verbindingen tussen, college, directie en ambtelijke organisatie. Totaal werken er in de organisatie zo’n 400 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Profiel van de Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Belangrijke opgaven

 • Het vervullen van een belangrijke rol in het versterken en verbeteren van de verbinding tussen maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en de ambtelijke organisatie. Je streeft naar rust en het handhaven van een gezonde relatie tussen bestuur en de ambtelijke organisatie, met een dienende en krachtige leiderschapsstijl.
 • Het verder doorontwikkelen van de organisatie waarbij je een duidelijke visie hebt op organisatieontwikkeling. Eigenaarschap en een responsieve gemeente staat bij jou voorop.
 • Voor verdere organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering ligt er een sterke wens om de opgaven het hoofd te bieden met een sterke en wendbare organisatie, die effectief en efficiënt opereert. De basis van bedrijfsvoering moet op orde gebracht worden, doorontwikkelt worden en worden voorzien van een stevige basis. Hiervoor wordt een tijdelijke directeur bedrijfsvoering aangesteld voor de periode van twee jaar. De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur ondersteunt deze in diens rol.
 • Organiseren van de nieuwe directie die met één gezicht naar buiten treedt waar voor de ambtelijke organisatie de kaders duidelijk zijn en waar de directie regie op voert.
 • Het realiseren van een grote opgave in de bouw van 4750 woningen tot 2040. Hiervoor wordt een directeur Fysieke Leefomgeving aangesteld. De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur ondersteunt deze in diens rol.
 • Je handhaaft samen met de nieuwe directie de vastgestelde koers, met duidelijke richting voor belangrijke uitdagingen en veranderingen, duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en een heldere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

1e Adviseur van het college

Als gemeentesecretaris van de gemeente Houten ben je in de eerste plaats adviseur van en voor het College van Houten. Je bent op de hoogte van de belangrijke en bestuursgevoelige dossiers. Je begrijpt de positie en de ideeën van de collegeleden afzonderlijk en als Dagelijks Bestuur van de gemeente. Je steunt hen bij het realiseren van hun doelen, waarvoor de basis is vastgelegd in het Collegeprogramma 2022-2026 “Samen met inwoners bouwen aan de toekomst van Houten” Je bewaart hierbij jouw onafhankelijkheid. Je hebt voldoende politieke bestuurlijke sensitiviteit om het college professioneel te adviseren. Je bent een ervaren adviseur, die kan wijzen op mogelijkheden en kansen en die naadloos begrijpt hoe dit in een politiek gestuurde organisatie werkt. Je vormt een tandem samen met de burgemeester.

Verbinder en authentiek

Je bent letterlijk en figuurlijk aanwezig en voor iedereen zichtbaar en benaderbaar. Je weet met natuurlijke charme te bewegen op alle niveaus en bent een verbinder tussen het College van Houten en de Gemeenteraad. Je hebt humor, lef, kunt nuanceren en luchtigheid brengen als de situatie daar om vraagt.  Je kunt uitdelen, maar ook incasseren, bent rolvast en dienstbaar en je kunt schakelen zonder aan authenticiteit in te boeten.

Politiek bestuurlijk- en organisatiesensitief

Je bent thuis in het openbaar bestuur, in de gemeentelijke wereld, en je bent iemand die binnen de gemeente snel overzicht krijgt. Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent positief en flexibel en kunt meerdere petten hanteren: als adviseur van het college, maar ook als algemeen eindverantwoordelijk directeur van de organisatie. Je vertegenwoordigt het ambtelijke apparaat en behartigt hun belangen. Je bent open en transparant en vindt feedback geven en ontvangen de normaalste zaak van de wereld. Je beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en bent een stevig klankbord voor het College; je begrijpt wat er nodig is om Houten een stap verder te brengen naar de gewenste organisatieontwikkeling en naar een wendbare organisatie.

Boegbeeld/inspirerend en natuurlijk leider

In je rol als algemeen directeur heb je een coachende en inspirerende leiderschapsstijl waarbij je verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt en medewerkers ruimte geeft om eigenaarschap te tonen.  Je bent ontwikkelingsgericht, vernieuwend, hebt een organisatievisie en draagt deze uit. Je weet de juiste stippen op de horizon te plaatsen in relatie tot de politieke ambities zoals verwoord in het Collegeprogramma. In overleg met directie, College en ambtelijke organisatie stel je de juiste prioriteiten. Je weet naar de organisatie de kaders duidelijk te maken waar de directie regie op voert. Je weet samenhang en integraliteit te brengen en verbinding te leggen tussen de verschillende teams en weet mensen in hun kracht te zetten.  Als boegbeeld sta je rotsvast in de schoenen en ben je je bewust van het daarbij horende voorbeeldgedrag. Vanuit je authenticiteit straal je autoriteit en gezag uit. Je staat in contact met alle niveaus in de organisatie zowel formeel als ook zeker informeel.

Je investeert in een aantrekkelijk werkklimaat, waarbij voldoende talentvolle medewerkers instromen. Je bent een natuurlijk en vertrouwenwekkend leider, iemand die doorziet wat er nodig is, die een koers kan uitzetten en die koers ook weet vast te houden.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime overheidservaring en affiniteit met het Sociaal Domein.
 • Je hebt ervaring opgedaan in een gemeentelijke organisatie die qua schaalgrootte en complexiteit vergelijkbaar is (of bij een grote gemeente) en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel zeer goed. Je bent de eerste adviseur van het College en uitstekend in staat met collegeleden te communiceren over inhoud, proces en haalbaarheid van projecten en activiteiten uit het coalitieakkoord. Je beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur.
 • Je bent in staat een cruciale rol als bruggenbouwer tussen beide werelden te vervullen, waarbij je optreedt als verbindende schakel. Je kunt fungeren als een effectieve buffer wanneer de situatie daarom vraagt, waarbij je zorgt voor een evenwichtige en constructieve samenwerking.
 • Je bent een ervaren Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan persoonlijkheid en drijfveren.
 • De opgave die moet worden vormgegeven is complex. Aantoonbare ervaring met het werken in een veranderende complexe omgeving, opdrachtgestuurd en opgavegericht werken is om die reden een pré.
 • Medezeggenschap is voor jou vanzelfsprekend en je bent een serieuze gesprekspartner voor de Ondernemingsraad (OR), die je in een vroegtijdig stadium informeert over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Je hebt ruime ervaring met en een visie op het aansturen van organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Persoonlijkheid en competenties 

Authentiek, stevig en biedt voldoende tegenwicht, toegankelijk en verbindend. Inspirator die vertrouwen uitstraalt, leiderschap kan delen en in de samenwerking gericht is op het bereiken van consensus, zonder afbreuk te doen aan de eigen authenticiteit. Is het boegbeeld van de organisatie, is besluitvaardig en kan goed schakelen op verschillende niveaus met verschillende “petten”. Is nuchter, heeft visie, daadkracht en kan goed prioriteren. Is een natuurlijk leider die rust uitstraalt, niet star is maar ook niet met alle winden meewaait. Is “open” en eerlijk, consequent in houding en gedrag. Heeft vooral ook luchtigheid, humor, vrolijkheid en relativeringsvermogen.

Wat biedt de gemeente Houten?

Een  salaris van maximaal € 9.614- bruto per maand (schaal 16 CAO Gemeenten) bij een werkweek van 36 uur. Je krijgt een woon-werkvergoeding en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Binnen het IKB bestaan verschillende keuze mogelijkheden. Het betreft een vaste functie.

Solliciteren en planning

 Steffens & Partners Executive Search ondersteunt de gemeente Houten tijdens de selectieprocedure voor de vacature van Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur. De voorselectie is in handen van Michel Kollau en Jolanda Steffens van Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview plaatsvinden.

Planning procedure:

 • Reactietermijn tot en met zondag 28 april 2024.
 • Interview/voorselectie door Steffens & Partners in de week van 22 en 29 april 2024.
 • Bespreken long- en shortlist met gemeente Houten op maandag 6 mei 2024.
 • Selectiegesprekken bij gemeente Houten op woensdag 15 mei 2024.
 • (optioneel) vervolggesprek bij gemeente Houten op vrijdag 17 mei 2024.
 • Besluitvorming college en arbeidsvoorwaarden en benoeming dinsdag 28 mei 2024.

Bijzonderheden: Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure evenals referentie onderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau 06 1943 66 04 of Jolanda Steffens 06 2445 5490 of via info@steffenspartners.nl.

Interesse?

Via onderstaande sollicitatieformulier kunt u uw motivatiebrief en cv uploaden. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft Steffens & Partners geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Wij vragen u echter indien u interesse heeft zo snel mogelijk te reageren.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.