Directeur Fysieke Leefomgeving

 • Openstaand
 • Houten

Directeur Fysieke Leefomgeving

Ben jij klaar om een sleutelrol te vervullen in het vormgeven van de toekomst van gemeente Houten? Als onderdeel van de nieuwe directie krijg je de kans om niet alleen inhoudelijk leiderschap te tonen in de grootste ruimtelijke uitdagingen, maar ook om mee te bouwen aan een eigenstandige koers voor de gemeente Houten. Wil jij een voortrekkende rol spelen in het realiseren van welzijn en gezondheid voor de inwoners van gemeente Houten? Dan is deze functie iets voor jou!

De gemeente Houten

De gemeente Houten is in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. De kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ‘t Goy zijn onderdeel van de gemeente. In alle kernen speelt de vraag hoe tegemoet gekomen kan worden aan de lokale woningbehoefte. De gemeente heeft een flinke ambitie om het aantal woningen te laten groeien volgens het “Houtens DNA” waarin groen, fietsen ontmoetingen en de menselijke maat centraal staan. De kern Houten staat bekend om zijn unieke stedenbouwkundige structuur. Door de ligging, het groen in en om de kernen, de nabijheid van de stad Utrecht en de ligging aan de belangrijke snelwegen A27 en A12, is Houten een gewaardeerde woon- werkgemeente. Met zeven bedrijfsterreinen en het agrarisch buitengebied met onder meer fruitteelt, is Houten een bloeiende gemeente in termen van economie en werkgelegenheid. Houten heeft een prima voorzieningenniveau en heeft een goed winkelaanbod voor de inwoners. Voor fiets- en natuurliefhebbers is het in Houten zeer goed vertoeven vanwege het uitgebreide fietspadennetwerk en het vele groen.

Als middelgrote gemeente heeft Houten een organisatie die zich kenmerkt door een combinatie van denken en doen. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe naar kwalitatief hoogwaardige oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpt de gemeente Houten in het realiseren van ambities. Houten zoekt hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners, ook als dat digitaal moet. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams en het team Strategie & Programma’s met 4 Programmamanagers, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Bestuur en opgaven

Het bestuur van Houten is ambitieus en gericht op ontwikkeling.  Er zijn in deze jaren grote opgaven aan de orde, waarin de gemeente nadrukkelijk een rol moet en zal vervullen. Door de gemeentelijke organisatie en het bestuur wordt gewerkt aan verschillende inhoudelijke uitdagingen: voldoende woningen, energietransitie, verduurzaming, leefbaarheid en binnen het sociaal domein de vergrijzing. Er wordt meer ruimte gegeven aan initiatieven en participatie. Nieuwe wetten als de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zorgen ervoor dat in het fysieke domein behoorlijke veranderingen zijn. De gemeente is sinds 2022 nadrukkelijk aan het sturen op de ruimtelijke inrichting om een woningbouwopgave van 4750 woningen te realiseren tot 2040. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de gemeente wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Houten. De gemeentesecretaris heeft hier een leidende rol. Als de opgave er om vraagt werkt Houten samen in regioverband zoals in het regionale U10 overleg, een samenwerkingsverband van de Utrechtse metropool. Andere samenwerkingspartners zijn RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), RAZU (Regionaal Archief Zuid) Utrecht en RBL (Regionale Backoffice Lekstroom). Voor de laatste twee geldt dat de gemeente Houten het werkgeverschap heeft.

Houten is een responsieve gemeente gericht op deelname en inbreng door inwoners. Aan alle opgaven wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de dienstverlening vooral dichtbij en vanuit het perspectief van de inwoner georganiseerd moet worden. En dat vandaag de dag een betrokken en effectieve samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Bestuurscultuur en College

Het college van B&W van Houten bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders (ITH, NH, VVD en SGP). De college- en raadsleden in Houten zijn makkelijk benaderbaar. Zij stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. De raad van Houten houdt van het debat en meningsverschillen mogen er zijn. De debatcultuur is duidelijk op de inhoud; pragmatisch waar het kan en formeel waar het moet.

 Organisatie

Nieuw Directieteam

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur (GS/AD) en de Directeur Fysieke Leefomgeving vormen samen de nieuwe tweehoofdige directie.  De GS/AD rapporteert en is eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en is eindverantwoordelijk voor het op orde hebben van de algehele bedrijfsvoering voor de gehele organisatie. Daarnaast is de GS/AD verantwoordelijk voor het Sociaal Domein en het eerste aanspreekpunt voor het management van het team Samenleving en Regionale Backoffice Lekstroom.

Om de vele bedrijfsvoeringsvraagstukken aan te pakken en het programma “de basis van bedrijfsvoering op orde” goed uit te voeren, is tijdelijk een Directeur Bedrijfsvoering als benodigde versterking toegevoegd aan het directieteam voor een periode van 2 jaar. De directie werkt integraal samen aan opgaven en creëert voorwaarden voor samenwerking in de organisatie, inclusief programma’s/projecten, processen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de concernbrede strategie en koers van de organisatie.

Het management wordt gevormd door twaalf teammanagers en vier programmamanagers. De teammanagers vervullen een coachende, ondersteunende rol vanuit een hiërarchische positie naar adviseurs/medewerkers. De programmamanagers hebben een inhoudelijke rol op het gebied van Duurzaamheid, Implementatie Omgevingswet, Bouwen voor Houten en Sociale Koers. Zij maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s. Directie en College geven de teammanagers de vrijheid en het vertrouwen om naar eigen inzicht hun taken uit te voeren en middelen te beheren, binnen de gestelde kaders. De besluitvormingsprocessen lopen via de directie, zodat zij op de hoogte is van wat er richting College en Raad gaat.

Belangrijke waarden binnen de gemeente Houten zijn het geven van vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap laag in de organisatie), het streven naar verbetering en het leggen van verbindingen tussen, college, directie en ambtelijke organisatie. Totaal werken er in de organisatie zo’n 400 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Directeur Fysieke Leefomgeving

Algemeen
De Directeur Fysieke Leefomgeving draagt de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de ruimtelijke vraagstukken in de gemeente Houten. De komende 15 jaar ligt er een grote complexe bouwopgave van 4750 woningen en een belangrijke opgave op het vlak van energietransitie. De directeur stuurt programmamanagers, lijnmanagers en projecten aan binnen het ruimtelijk domein, met specifieke aandacht voor programma’s zoals Bouwen voor Houten en Duurzaamheid. Er is nog behoefte aan heldere positionering van medewerkers en aansturing. Het voormalige programma voor de implementatie van de Omgevingswet bevindt zich in de fase van uitwerking, doorontwikkeling en implementatie kerninstrumenten omgevingswet. Het gaat hierbij om een organisatiebrede opdracht waar cultuurverandering, welzijn en gezondheid een belangrijk element is en ook de directiebetrokkenheid. De nationale opgave voor ruimtelijke transitie in landelijk gebied is ook relevant voor Houten, wat resulteert in diverse vraagstukken binnen het project Bouwstenen Landelijk Gebied Houten. Het is mogelijk dat deze aanpak, als integraal onderdeel van de omgevingsvisie, programmatisch moet worden aangepakt. Dit alles vormt een essentieel onderdeel van de verantwoordelijkheden van de Directeur Fysieke Leefomgeving. Een belangrijk kenmerk van de gemeente Houten is een stevige gemeentelijke regie. Daarin is veel aandacht voor het creëren en nemen van voldoende tijd (voor reflectie en discussie) om zorgvuldig toekomstbestendige plannen te maken. Zo is de ruimtelijke en sociale kwaliteit ontstaan die nu zo hoog wordt gewaardeerd. Regisserend en multidisciplinair handelen en samen met de gemeenschap optrekken zorgt voor het koesteren en blijvend inzetten van het Houtens DNA

De Directeur Fysieke Leefomgeving geeft direct leiding aan de 4 teammanagers (Voorbereiding Ontwikkeling en Beheer, RO, VTH en Uitvoering Beheer) en programmamanagers binnen het eigen domein, waarvoor de directeur als ambtelijk opdrachtgever fungeert.

Opgaven en rolinvulling:

 • Als Directeur Fysieke Leefomgeving geef je samen met de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. De directie werkt integraal samen aan opgaven en creëert voorwaarden voor samenwerking in de organisatie, inclusief projecten en processen. Samen met de andere twee directieleden ben je verantwoordelijk voor de concernbrede strategie en koers.
 • Als lid van de directie deel je de medeverantwoordelijkheid voor de voortdurende ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, zodat deze zich flexibel kan aanpassen aan zowel interne als externe ontwikkelingen.
 • Je bent in je rol als Directeur Fysieke Leefomgeving medeverantwoordelijk voor de verbinding met het sociale domein en bedrijfsvoering.
 • Je legt je toe op programma’s en vraagstukken rond ruimtelijk beheer en ruimtelijke ontwikkeling. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de strategische toekomstvisie en stuurt de organisatie aan op het kunnen anticiperen en het leggen van de noodzakelijke verbanden tussen gemeente en samenleving.
 • De ontwikkeling en het aanjagen van het aanwezige strategische vermogen vormt het aandachtsgebied van de Directeur Fysieke Leefomgeving, waarbij het stimuleren van de ondernemende cultuur een belangrijk onderdeel vormt. Je zoekt hiertoe de contacten met relevante personen in de stad en vertaalt de informatie naar de organisatie.
 • Je initieert programma’s en projecten in het kader van de ruimtelijke agenda en betrekt hierbij het sociale domein. In de organisatie zijn programmamanagers die deze inhoudelijke ontwikkelingen vormgeven. Hier kan de Directeur Fysieke Leefomgeving adequaat steun en sturing aan geven. In deze opzet zit nog wel beweging.
 • Je bent inhoudelijk klankbord en stevig sparringpartner voor het college van B&W, directie en management op het tactisch en strategisch niveau en het bijbehorende risicomanagement.
 • Je vertegenwoordigt op krachtige en representatieve wijze de gemeente en haar belangen binnen de directie overleggen in de Utrechtse regio in nauwe relatie en afstemming op bestuurlijk niveau.
 • Je bouwt en onderhoudt constructieve relaties met diverse belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Je hebt een stevige rol om samen met de bestuurder op te trekken richting Provincie en andere partners.
 • Je faciliteert participatieprocessen en integreert de input van belanghebbenden in de besluitvorming.
 • Je communiceert effectief over de voortgang, resultaten en uitdagingen van projecten naar directie en bestuur.

Kandidaat profiel

Persoonlijkheid/competenties:

 • Je beweegt je gemakkelijk en efficiënt in een veranderende omgeving met professionals.
 • Je hebt een resultaatgerichte en proactieve instelling met het vermogen om strategische doelstellingen te vertalen naar concrete acties en resultaten.
 • Je bent in staat om tijdig te anticiperen op relevante ontwikkelingen in de omgeving en werkt opgavegericht met een rustige, authentieke, open, ondernemende en innovatieve houding.
 • Je bent communicatief sterk, beschikt over het vermogen om op een moderne en innovatieve wijze strategie te ontwikkelen en deze duurzaam te vertalen naar tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en bent een vertrouwenwekkend sparringpartner voor directie, management en College.
 • Je handhaaft consistentie in koers en rol, en neemt doelbewuste beslissingen zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen en weet goed te prioriteren en balans te vinden tussen het bestuur en de organisatie, alsook tussen het directieteam en het management.
 • Je bent besluitvaardig en beschikt over het vermogen om slagvaardig en snel te handelen en senioriteit in onderhandelen over investeringen in de fysieke leefomgeving.
 • Je durft keuzes te maken, bent proactief, creëert kansen en bent ondernemend ingesteld.
 • Je geeft coachend leiding en stuurt op resultaat, integraliteit en samenwerking.
 • Je geeft medewerkers ruimte, weet anderen in positie te brengen, staat voor het team en brengt rust en vertrouwen.
 • Je weet kaders waar de directie regie op voert duidelijk te maken, denkt op strategisch niveau en neemt de teams hierin mee, zodat zij binnen de gestelde kaders hun werk zelfstandig uit kunnen voeren (eigenaarschap).
 • Je gelooft erin dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en stimuleert en faciliteert hun ontwikkelings-vermogen.
 • Je bent zichtbaar in de organisatie, staat tussen de medewerkers.
 • Je bent authentiek, stevig, energiek, overtuigend, evenwichtig, kalm, zelfbewust, verbindend en toegankelijk persoon met humor die zich op open, positieve wijze optimaal kan manifesteren binnen een middelgrote en ambitieuze gemeente.
 • Je hebt een no-nonsense mentaliteit, brengt luchtigheid, energie en relativeringsvermogen.

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau in bv. ruimtelijke ontwikkeling, bouwkunde of stedenbouw of een vergelijkbaar vakgebied;
 • Je hebt eindverantwoordelijke managementervaring op directieniveau in het ruimtelijk domein in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent in staat en gewend om op een stevig abstractieniveau te denken en te werken.
 • Je hebt ervaring en kennis van projectmatig, programmatisch, opgavegericht werken en van verandermanagement en/of organisatieontwikkeling.
 • Het is een pré als je kennis hebt van grondzaken.

Wat biedt de gemeente Houten?

Je krijgt de unieke kans om deel uit te maken van de nieuwe directie van de gemeente Houten. Als lid van dit gloednieuwe directieteam draag je bij aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor de voortdurende ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. In de rol van Directeur Fysieke Leefomgeving, met een aanzienlijke bouwopgave voor je, krijg je de gelegenheid om een essentiële rol te vervullen bij het vormgeven van de toekomst van gemeente Houten. Hiermee heb je directe invloed op de kwaliteit van leven van onze inwoners en op de leefbaarheid van de gemeenschap.

Een salaris van maximaal € 8.779- bruto per maand (schaal 15 CAO Gemeenten) bij een werkweek van 36 uur. Je krijgt een woon-werkvergoeding en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris) en een uitstekend pensioen. Binnen het IKB bestaan verschillende keuzemogelijkheden. Het betreft een vaste functie.

Solliciteren en planning

Steffens & Partners Executive Search ondersteunt gemeente Houten tijdens de selectieprocedure voor de vacature van Directeur Fysieke Leefomgeving. De selectie is in handen  van bureau Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview plaatsvinden.

Planning procedure

 • Reactietermijn tot en met 6 mei 2024.
 • Interview/voorselectie door Steffens & Partners in de week van 29 april, 6 en 13 mei 2024.
 • Bespreken long- en shortlist met gemeente Houten op donderdag 23 mei 2024.
 • Selectiegesprekken bij gemeente Houten op maandag 27 mei 2024.
 • (optioneel) vervolggesprek bij gemeente Houten dinsdag 28 mei 2024.
 • Besluitvorming College en arbeidsvoorwaarden en voorgenomen
  benoeming dinsdag 11 juni 2024.

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure evenals referentie onderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens op 0624455490
of via Michel Kollau 06 1943 6604 of via info@steffenspartners.nl.

Interesse?

Via onderstaande sollicitatieformulier  kunt u uw motivatiebrief en cv uploaden. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft Steffens & Partners geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Wij vragen u echter indien u interesse heeft zo snel mogelijk te reageren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.