Directeur Bedrijfsvoering

 • Openstaand
 • Houten

Directeur Bedrijfsvoering

Ben jij een ervaren en gedreven leider met visie op bedrijfsvoering in een snel gegroeide gemeente? Die samen met de organisatie bedrijfsvoeringsprocessen weet te optimaliseren, verstevigen en door te ontwikkelen? Ben je een stevig gesprekspartner en een uitstekend adviseur van management, directie en bestuur? Breng je vanuit senioriteit rust en vertrouwen én is het voor jou een uitdaging om succesvol vanuit de nieuwe directie te werken aan meerdere complexe opgaven? Reageer dan op deze mooie kans. 

De gemeente Houten

De gemeente Houten is in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. De kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ‘t Goy zijn onderdeel van de gemeente. In alle kernen speelt de vraag hoe tegemoet gekomen kan worden aan de lokale woningbehoefte. De gemeente heeft een flinke ambitie om het aantal woningen te laten groeien volgens het “Houtens DNA” waarin groen, fietsen ontmoetingen en de menselijke maat centraal staan. De kern Houten staat bekend om zijn unieke stedenbouwkundige structuur. Door de ligging, het groen in en om de kernen, de nabijheid van de stad Utrecht en de ligging aan de belangrijke snelwegen A27 en A12, is Houten een gewaardeerde woon- werkgemeente. Met zeven bedrijfsterreinen en het agrarisch buitengebied met onder meer fruitteelt, is Houten een bloeiende gemeente in termen van economie en werkgelegenheid. Houten heeft een prima voorzieningenniveau en heeft een goed winkelaanbod voor de inwoners. Voor fiets- en natuurliefhebbers is het in Houten zeer goed vertoeven vanwege het uitgebreide fietspadennetwerk en het vele groen.

Als middelgrote gemeente heeft Houten een organisatie die zich kenmerkt door een combinatie van denken en doen. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe naar kwalitatief hoogwaardige oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpt de gemeente Houten in het realiseren van ambities. Houten zoekt hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners, ook als dat digitaal moet. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams en het team Strategie & Programma’s met 4 Programmamanagers, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Bestuur en opgaven

Het bestuur van Houten is ambitieus en gericht op ontwikkeling.  Er zijn in deze jaren grote opgaven aan de orde, waarin de gemeente nadrukkelijk een rol moet en zal vervullen. Door de gemeentelijke organisatie en het bestuur wordt gewerkt aan verschillende inhoudelijke uitdagingen: voldoende woningen, energietransitie, verduurzaming, leefbaarheid en binnen het sociaal domein de vergrijzing. Er wordt meer ruimte gegeven aan initiatieven en participatie. Nieuwe wetten als de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zorgen ervoor dat in het fysieke domein behoorlijke veranderingen zijn. De gemeente is sinds 2022 nadrukkelijk aan het sturen op de ruimtelijke inrichting om een woningbouwopgave van 4750 woningen te realiseren tot 2040. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de gemeente wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Houten. De gemeentesecretaris heeft hier een leidende rol. Als de opgave er om vraagt werkt Houten samen in regioverband zoals in het regionale U10 overleg, een samenwerkingsverband van de Utrechtse metropool. Andere samenwerkingspartners zijn RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), RAZU (Regionaal Archief Zuid Utrecht) en RBL (Regionale Backoffice Lekstroom). Voor de laatste twee geldt dat de gemeente Houten het werkgeverschap heeft.

Houten is een responsieve gemeente gericht op deelname en inbreng door inwoners. Aan alle opgaven wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de dienstverlening vooral dichtbij en vanuit het perspectief van de inwoner georganiseerd moet worden. En dat vandaag de dag een betrokken en effectieve samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Bestuurscultuur en College

Het college van B&W van Houten bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders (ITH, NH, VVD en SGP). De college- en raadsleden in Houten zijn makkelijk benaderbaar. Zij stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. De raad van Houten houdt van het debat en meningsverschillen mogen er zijn. De debatcultuur is duidelijk op de inhoud; pragmatisch waar het kan en formeel waar het moet.

Organisatie

Nieuw Directieteam

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur (GS/AD) en de Directeur Fysieke Leefomgeving vormen samen de nieuwe tweehoofdige directie.  De GS/AD rapporteert en is eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en is eindverantwoordelijk voor het op orde hebben van de algehele bedrijfsvoering voor de gehele organisatie. Daarnaast is de GS/AD verantwoordelijk voor het Sociaal Domein en is het eerste aanspreekpunt voor het management van het team Samenleving en Regionale Backoffice Lekstroom.

Om de vele bedrijfsvoeringsvraagstukken aan te pakken en het programma “de basis van bedrijfsvoering op orde” goed uit te voeren, is tijdelijk een Directeur Bedrijfsvoering als benodigde versterking toegevoegd aan het directieteam voor een periode van 2 jaar. De directie werkt integraal samen aan opgaven en creëert voorwaarden voor samenwerking in de organisatie, inclusief programma’s/projecten, processen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de concernbrede strategie en koers van de organisatie.

Het management wordt gevormd door twaalf teammanagers en vier programmamanagers. De teammanagers vervullen een coachende, ondersteunende rol vanuit een hiërarchische positie naar adviseurs/medewerkers. De programmamanagers hebben een inhoudelijke rol op het gebied van Duurzaamheid, Implementatie Omgevingswet, Bouwen voor Houten en Sociale Koers. Zij maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s. Directie en College geven de teammanagers de vrijheid en het vertrouwen om naar eigen inzicht hun taken uit te voeren en middelen te beheren, binnen de gestelde kaders. De besluitvormingsprocessen lopen via de directie, zodat zij op de hoogte is van wat er richting College en Raad gaat.

Belangrijke waarden binnen de gemeente Houten zijn het geven van vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap laag in de organisatie), het streven naar verbetering en het leggen van verbindingen tussen, college, directie en ambtelijke organisatie. Totaal werken er in de organisatie zo’n 400 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Directeur Bedrijfsvoering

Algemeen

De Directeur Bedrijfsvoering draagt de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de vraagstukken binnen bedrijfsvoering van de gemeente Houten. Bedrijfsvoering is de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid met de snelle groei van Houten. De grote opgave is om de bedrijfsvoering in de basis goed op orde te krijgen, vervolgens door te ontwikkelen en van een stevige basis te voorzien. Je werkt aan een basis waarmee de medewerkers uiteindelijk verder kunnen op de ingezette lijn. Hiervoor is het Programmaplan Bedrijfsvoering Basis op Orde opgesteld. In dit programmaplan is een aantal opgaven opgenomen:

 • Werken aan de verbetering van doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie, via de versterking van de bedrijfsvoering;
 • Duurzame verbetering van de ICT-dienstverlening;
 • Doorontwikkelen van de informatiehuishouding;
 • Het verbeteren en borgen van processen;
 • Doorontwikkeling van de financiële organisatie en interne beheersing.

Samenwerking, zowel intern als extern, is cruciaal voor het welslagen van de uitvoering van het Programmaplan Bedrijfsvoering basis op orde. Door de organisatorische keuzes bij de inrichting van de organisatie, wordt al bijgedragen aan inbedding van programmatisch werken in de organisatie. Streven is alle activiteiten opdrachtgestuurd aan te pakken en zo te werken met een veelheid aan projectleiders en projectteams waarmee een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie bijdraagt en nog belangrijker deelneemt aan het op orde brengen van de basis van de bedrijfsvoering. Integrale (beleids)afstemming aan het DT vindt plaats via de stuurgroep met de teammanagers bedrijfsvoering en klankbordgroep met programmamanagers en teammanagers primaire processen.

De Directeur Bedrijfsvoering stuurt 6 teams aan:

 • Concerncontrol
 • Financiën en Inkoop
 • Personeel, Organisatie en Management ondersteuning
 • Informatie
 • Advies en Ondersteuning
 • Vastgoed

Opgaven en rolinvulling:

 • Als Directeur Bedrijfsvoering geef je samen met de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en de Directeur Fysieke Leefomgeving leiding aan de ambtelijke organisatie. De directie werkt integraal samen aan opgaven en creëert voorwaarden voor samenwerking in de organisatie, inclusief projecten en processen. Samen met de andere twee directieleden ben je verantwoordelijk voor de concernbrede strategie en koers.
 • Als lid van de directie deel je de medeverantwoordelijkheid voor de voortdurende ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, zodat deze zich flexibel kan aanpassen aan zowel interne als externe ontwikkelingen.
 • Je legt je toe op programma’s en vraagstukken rond bedrijfsvoering en je bent verantwoordelijk voor uitvoering van het Programmaplan “Bedrijfsvoering Basis op orde”.
 • Je adviseert over de mogelijkheden tot ombuigingen, die vanaf 2026 plaats moeten vinden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van bedrijfsvoering rekening houdend met belangrijke trends als, de participerende maatschappij, decentralisatie van rijkstaken, veranderende wetgeving en toenemende dynamiek in de volle breedte.
 • Je bent inhoudelijk klankbord en stevig sparringpartner voor het college van B&W, directie en management op het tactisch en strategisch niveau en het bijbehorende risicomanagement.
 • Je faciliteert participatieprocessen en integreert de input van belanghebbenden in de besluitvorming.

Kandidaat profiel

Persoonlijkheid/competenties:

 • Je beweegt je gemakkelijk en efficiënt in een veranderende omgeving met professionals.
 • Je hebt een resultaatgerichte en proactieve instelling, met het vermogen om strategische doelstellingen te vertalen naar concrete acties en resultaten.
 • Je bent communicatief sterk, beschikt over het vermogen om op een moderne en innovatieve wijze strategie te ontwikkelen en deze duurzaam te vertalen naar tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je handhaaft consistentie in koers en rol, en neemt doelbewuste beslissingen zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.
 • Je weet goed te prioriteren en balans te vinden tussen het bestuur en de organisatie, alsook tussen het directieteam en het management.
 • Je bent een energieke persoonlijkheid die stevig in de schoenen staat.
 • Je bent besluitvaardig, durft keuzes te maken en bent proactief, creëert kansen en bent ondernemend ingesteld.
 • Je geeft coachend leiding en stuurt op resultaat, integraliteit en samenwerking.
 • Je geeft medewerkers ruimte, staat voor het team, weet anderen in positie te brengen en brengt rust en vertrouwen.
 • Je weet kaders waar de directie regie op voert duidelijk te maken.
 • Je denkt op strategisch niveau, neemt de afdeling hierin mee, zodat zij binnen de gestelde kaders hun werk zelfstandig uit kunnen voeren (eigenaarschap).
 • Je gelooft erin dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en stimuleert en faciliteert hun ontwikkelings-vermogen
 • Je bent zichtbaar in de organisatie en staat tussen de medewerkers.
 • Je brengt vanuit senioriteit rust en vertrouwen, bent authentiek, stevig, energiek, overtuigend, verbindend, analytisch sterk en hebt een no-nonsense mentaliteit

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ruime ervaring met (gemeente)financiën.
 • Je hebt als eindverantwoordelijke managementervaring op directieniveau binnen de brede bedrijfsvoering in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent in staat en gewend om op een stevig abstractieniveau te denken en te werken.
 • Je hebt ervaring en kennis van projectmatig, programmatisch, opgavegericht werken en van verandermanagement en/of organisatieontwikkeling.

Wat biedt de gemeente Houten?

 Je krijgt de unieke kans om deel uit te maken van de nieuwe directie van de gemeente Houten. Als lid van dit nieuwe directieteam draag je bij aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor de voortdurende ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. In de rol van Directeur Bedrijfsvoering met een opgave om de basis van de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Je krijgt de gelegenheid om een essentiële rol te vervullen bij het vormgeven, door ontwikkelen en het toekomstbestendig maken van gemeente Houten.

Een salaris van maximaal € 8.779- bruto per maand (schaal 15 CAO Gemeenten) bij een werkweek van 36 uur. Je krijgt een woon-werkvergoeding en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Binnen het IKB bestaan verschillende keuze mogelijkheden. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd (2 jaar).

Meer informatie?

Steffens & Partners kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Michel Kollau, 061943 6604 of Jolanda Steffens 06 2445 5490 of via info@steffenspartners.nl

De selectieprocedure

Steffens & Partners Executive Search ondersteunt de gemeente Houten tijdens de selectieprocedure voor de vacature van Directeur Bedrijfsvoering. De selectie is in handen van Michel Kollau en Jolanda Steffens van bureau Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview plaatsvinden.

Planning procedure:

 • Reactietermijn tot woensdag 15 mei  2024.
 • Interview/voorselectie door Steffens & Partners in de week van 13 en 20 mei 2024.
 • Bespreken long- en shortlist met gemeente Houten op donderdag 30 mei 2024.
 • Selectiegesprekken bij gemeente Houten op woensdag 5 juni 2024.
 • (optioneel) vervolggesprek bij gemeente Houten op donderdag 6 juni 2024.
 • Besluitvorming college, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen
  benoeming dinsdag 18 juni 2024.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure evenals referentie onderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau 06 1943 66 04 of Jolanda Steffens 06 2445 5490 of via info@steffenspartners.nl.

Interesse?

Via onderstaande sollicitatieformulier  kunt u uw motivatiebrief en cv uploaden. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft Steffens & Partners geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Wij vragen u echter indien u interesse heeft zo snel mogelijk te reageren.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.