ALGEMENE VOORWAARDEN STEFFENS & PARTNERS B.V.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en management- en personeelsovereenkomsten van Steffens en Partners B.V., betrekking hebbend op het werven en selecteren, detachering /interim management, consultancy en training en opleiding van personeel, die tussen Steffens en Partners B.V. Executive- Interimsearch te Bussum (KvK nummer 77358376) en haar wederpartij, hierna ‘de opdrachtgever’ worden gesloten.
1.2. Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij door Steffens en Partners B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Op de betrekking tussen Steffens en Partners B.V. en haar opdrachtgevers is het Nederlands Recht van toepassing.

2. OPDRACHT
2.1 Offertes van Steffens en Partners B.V. zijn vrijblijvend, en gelden, tenzij het tegendeel wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Bij het opstellen van de offerte gaat Steffens en Partners B.V. ervan uit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in artikel 5, lid 1 nakomt.
2.2. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van Steffens en Partners B.V. mondeling of schriftelijk, dan wel stilzwijgend, bijvoorbeeld door het aanvaarden van de door Steffens en Partners B.V. verrichtte prestatie, accepteert.
2.3. Steffens en Partners B.V. stelt een opdrachtbevestiging of offerte met een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden op schrift. Dit geschiedt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
2.4. De door Steffens en Partners B.V. en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte geldt als grondslag voor de opdracht.
2.5. Een kopie van deze opdrachtbevestiging en/of offerte, alsmede deze Algemene Voorwaarden worden aan de opdrachtgever ter hand gesteld.
2.6. Wijziging van de opdracht wordt beschouwd als het verstrekken van een nieuwe opdracht aan Steffens en Partners B.V. Voorwaarden blijven van kracht voor de eerder verstrekte opdracht.
2.7. Indien de opdracht die de opdrachtgever aan Steffens en Partners B.V. geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
2.8. De inspanningen die Steffens en Partners B.V. moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
2.9. Algemeen: Indien de opdrachtgever – op welk moment en op welke grond dan ook, en zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Steffens en Partners B.V. – een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen honorarium volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten.

3. HONORARIUM EN KOSTEN

Honorarium ter zake management- en personeelsovereenkomsten
3.1 Het honorarium ter zake management- en personeelsovereenkomsten wordt in principe op basis van een overeen te komen tarief per tijdseenheid overeengekomen. Naast het honorarium zijn nader overeen te komen kosten verschuldigd.
Honorarium en kosten in verband met werving en selectie
3.2. Steffens en Partners B.V. introduceert een of meer kandidaten bij de opdrachtgever op basis van de door de kandidaat verstrekte gegevens enerzijds en de opdrachtbevestiging anderzijds.
3.3. De opdrachtgever is immer vrij in de keuze van de persoon die hij in dienst wil nemen.
3.4. Voor elke kandidaat door Steffens en Partners B.V. geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Steffens en Partners B.V. het volledige honorarium verschuldigd zoals overeengekomen tussen Steffens en Partners B.V. en opdrachtgever bij aanvaarding c.q. verstrekking van de opdracht.
3.5. Mocht de opdrachtgever binnen 1 jaar na datum van de opdrachtbevestiging een of meer door Steffens en Partners B.V. geïntroduceerde, echter destijds door de opdrachtgever niet aangestelde, kandidaten toch aanstellen, dan is de opdrachtgever verplicht Steffens en Partners B.V. hiervan in kennis te stellen en is de opdrachtgever aan Steffens en Partners B.V. het volledige honorarium verschuldigd.
3.6. Indien de opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever Steffens en Partners B.V. hieromtrent binnen een week na overeenstemming te informeren. Bij deze gelegenheid dient de opdrachtgever Steffens en Partners B.V. eveneens te informeren over alle elementen uit eerdergenoemde overeenstemming die van belang zijn voor de vaststelling van het, door Steffens en Partners B.V. te ontvangen, honorarium.

4. AANSPRAKELIJKHEID EN VERTROUWELIJKHEID
4.1 Voordracht van kandidaten komt tot stand naar inzicht en overtuiging van Steffens en Partners B.V. en conform de normen van goed vakmanschap. Steffens en Partners B.V. gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Steffens en Partners B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten –daaronder begrepen gevolgschade- van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
4.2. Steffens en Partners B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: A. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. B. verlies van gegevens. De opdrachtgever zal zorgdragen voor back-up en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de opdrachtgever aan Steffens en Partners B.V. ter beschikking worden gesteld. C. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Steffens en Partners B.V., zal opdrachtgever Steffens en Partners B.V. hiervan vrijwaren.
4.3. In het geval van een management- en personeelsovereenkomst vrijwaart de opdrachtgever Steffens & Partners B.V. voor aanspraken van of namens de adviseur/consultant op grond van artikel 7:658 BW. Onder adviseur/consultant in dit artikel wordt ook verstaan een derde, niet werknemer, die door Steffens & Partners B.V. aan de opdrachtgever wordt uitgeleend/doorgeleend.
4.4. Steffens en Partners B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
4.5. Iedere aansprak van de opdrachtgever jegens Steffens & Partners B.V. vervalt na ommekomst van een half jaar na het moment waarop de opdrachtgever schade lijdt.
4.6. Steffens en Partners B.V. garandeert aan haar kandidaten strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens. Informatie omtrent kandidaten is bedoeld voor diegenen die direct betrokken zijn bij het selectieproces en wordt aan opdrachtgever verstrekt onder voorwaarde dat deze informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder toestemming van de kandidaat is het niet toegestaan referenties na te trekken.
4.7. Steffens en Partners B.V. zal gedurende en na de uitvoering van de opdracht de nodige omzichtigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle informatie over de opdrachtgever, die haar voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.

5. Honorarium en kosten in verband met werving en selectie
5.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium ter zake werving en selectie gesteld op een percentage van het maximum van de loonschaal waarin de aan te werven functionaris wordt geplaatst inclusief 8% vakantiegeld en overige bestanddelen, daaronder begrepen een eindejaarsuitkering, op basis van een fulltime dienstverband, exclusief btw. Dit percentage, als grondslag voor de vergoeding aan Steffens & Partners B.V., wordt in de overeenkomst genoemd, en door beide partijen geaccordeerd. Ook kan er in plaats van een percentage een fix fee (vaste fee) worden afgesproken. Het honorarium wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, in 2 delen gefactureerd. Een investeringsfee wordt na akkoord van de offerte direct in rekening gebracht en een plaatsingsfee (de rest van de totaal fee na aftrek van de investeringsfee), wordt alleen in rekening gebracht na benoeming van een kandidaat bij de opdrachtgever. Dit honorarium is exclusief, na akkoord van de opdrachtgever, gemaakte kosten voor advertenties, social media/brandingsactiviteiten en btw.
5.2. De opdrachtgever is, ten behoeve van het opstellen van de factuur, gehouden om direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met een door Steffens en Partners B.V. voorgedragen kandidaat een kopie van deze overeenkomst aan Steffens en Partners B.V. toe te zenden.
5.3. De opdrachtgever is gehouden door Steffens en Partners B.V. ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.4. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, behoudt Steffens en Partners B.V. zich het recht voor een rente in rekening te brengen groot 1,5% per kalendermaand berekend over het verschuldigde bedrag, een gedeelte van een maand wordt als volle maand gerekend.
5.5. Reclames omtrent facturen moeten binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij Steffens en Partners B.V. zijn ingediend.
5.6. Alle kosten van inning, in of buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
5.7. Is opdrachtgever inzake financiële verplichtingen in gebreke of verzuim en heeft Steffens en Partners B.V. haar vordering ter incasso uit handen gegeven, dan is opdrachtgever verplicht aan Steffens en Partners B.V. alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de verschuldigde som.

6. OVERMACHT
6.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop Steffens en Partners B.V. geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de tewerkgestelde arbeidskracht).

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Steffens en Partners B.V. opgeschort. Indien de periode waarin Steffens en Partners B.V. haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat.
6.3. Indien Steffens en Partners B.V. bij het intreden van de overmacht al kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen.

7. GARANTIEREGELING
7.1 In het geval, dat de arbeidsovereenkomst binnen drie maanden wordt beëindigd door of de opdrachtgever of de kandidaat, zal Steffens en Partners B.V. de opdracht opnieuw uitvoeren. In dit geval worden geen kosten doorberekend.
7.2. Het voortzetten van de opdracht als bedoeld in artikel 6.1, zal per opdracht éénmalig zijn en plaatsvinden direct aansluitend aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de kandidaat, tenzij de opdrachtgever en Steffens en Partners B.V. schriftelijk anders overeenkomen. Van voortzetten van de opdracht is uiteraard slechts sprake indien de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de (potentiële) kandidaat, de vacature-inhoud en de omstandigheden ongewijzigd zijn: dus uitgegaan kan worden van een ongewijzigd functieprofiel.
7.3. De garantieregeling geldt eveneens als er sprake is van ontslag van de kandidaat/werknemer op redelijke gronden, binnen een periode van 9 maanden na aanvang van het dienstverband. Als redelijke gronden worden niet beschouwd:
-afwijkingen van de bij de aanstelling besproken functie-inhoud;
-verandering van de vestigingsplaats van het bedrijf;
-reorganisatie;
-personeelsinkrimping;
-andere wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever of kandidaat/werknemer die vooraf niet bij ons bureau bekend waren of konden zijn, of omstandigheden die anderszins naar redelijkheid voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, althans niet voor rekening en risico voor Steffens en Partners B.V., zoals zwangerschap, verhuizing van de kandidaat, wijziging directieteam, e.d.

8. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING/ONTBINDING
8.1 In het algemeen geldt dat de overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan.
8.2. In het geval van werving en selectie eindigt de overeenkomst doordat de opdrachtgever met een door Steffens & Partners B.V. gepresenteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit dan wel doordat Steffens en Partners B.V. aan de opdrachtgever mededeelt dat zij er niet in slaagt om een geschikte kandidaat naar voren te brengen. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op meerdere kandidaten eindigt de overeenkomst doordat met alle kandidaten arbeidsovereenkomst wordt gesloten, respectievelijk doordat Steffens & Partners B.V. ten aanzien van een of meer van de resterende vacatures meedeelt, dat zij er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden.
8.3. Steeds geldt dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft hij het overeengekomen honorarium met kosten volledig verschuldigd. Ook indien de opdrachtgever na akkoord van de opdracht tijdens de overeenkomst, zelf een kandidaat aanbrengt, is het volledig overeengekomen honorarium verschuldigd.

9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: VERBOD OVERNAME CONSULTANT STEFFENS & PARTNERS B.V. IN HET KADER VAN EEN MANAGEMENT- PERSONEELSOVEREENKOMST
9.1 Steffens & Partners B.V. verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden op een zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften, en, indien van toepassing, van de gedrags- en beroepsregels van de betreffende beroepsgroep en branche. De door Steffens & Partners B.V. te verrichten werkzaamheden worden verricht door een consultant, zijnde een werknemer van Steffens & Partners B.V. of een door haar in te schakelen derde.
9.2. De termijnen, waarbinnen Steffens & Partners B.V. haar werkzaamheden moet afronden, zijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien Steffens & Partners B.V. haar werkzaamheden niet tijdig afrondt, dan wel anderszins tekortschiet, dient de opdrachtgever Steffens en Partners B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn te gunnen, waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.
9.3. Steffens & Partners B.V. bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant(s) bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
9.4. Steffens & Partners B.V. heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.
9.5. Indien en zo lang de opdrachtgever nalaat een door haar verschuldigde betaling te verrichten, of noodzakelijke informatie aan Steffens en Partners B.V. ter beschikking te stellen, heeft Steffens & Partners B.V. het recht om haar werkzaamheden op te schorten. Partijen verplichten zich jegens elkaar om vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden bekend te maken.
9.6. Indien Steffens en Partners B.V. een derde inschakelt doet zij dat namens en voor rekening van haar opdrachtgever.

10. VOORSCHRIFTEN TER ZAKE WERVING & SELECTIE
10.1 Voordrachten van kandidaten in het kader van werving en selectie worden door Steffens & Partners B.V. gedaan naar beste inzicht en met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel genoemde normen.
10.2 Steffens & Partners B.V. gaat ervan uit dat indien kandidaten inlichtingen over zichzelf verstrekken, of referenten inlichtingen over de kandidaten geven, die inlichtingen juist zijn, tenzij Steffens & Partners B.V. bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen
10.3 Slecht de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat, met wij hij een arbeidsovereenkomst sluit.
10.4 De opdrachtgever is verplicht om binnen vijf dagen, nadat hij een arbeidsovereenkomst met een door Steffens en Partners B.V. voorgedragen kandidaat heeft gesloten, dit schriftelijk aan Steffens & Partners B.V. mede te delen, met toezending van een kopie van de arbeidsovereenkomst.

11. VERBOD OVERNEMING CONSULTANTS STEFFENS & PARTNERS B.V. IN HET KADER VAN EEN MANAGEMENT- EN PERSONEELSOVEREENKOMST EN VERSCHULDIGDE BOETE
11.1 Het is de opdrachtgever verboden om (consultant(s) of tijdelijke krachten (flexwerkers of zzp’ers) van Steffens & Partners B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst of gedurende de eerste twaalf maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden hiervan, het zij direct, hetzij indirect, al dan niet via een andere tussenpersoon dan Steffens & Partners B.V., in dienst te nemen of werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Dit verbod heeft ook betrekking op de consultant(s) van Steffens & Partners B.V., die zij noemt voordat een management- en personeelsovereenkomst wordt gesloten. In het geval van overtreden van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan Steffens & Partners B.V. een boete die gelijk is aan tienmaal de vergoeding per maand op fulltime basis (derhalve tien maal 170 keer het uurtarief) voor de betreffende functionaris. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding, die Steffens & Partners B.V. derhalve separaat kan vorderen.

12. KLACHTEN

12.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de prestatie van Steffens & Partners B.V. heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken – schriftelijk en gemotiveerd bij Steffens & Partners B.V. te worden aangemeld.
12.2 Klachten met betrekking tot een door Steffens & Partners B.V. uitgezonden factuur dienen op dezelfde wijze binnen 60 dagen na dagtekening daarvan te worden aangemeld.
12.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.